Informacje o przetwarzaniu danych przez Przedsiębiorstwo HYDROMEL Sp. z o.o. - HYDROMEL Sp. z o.o.

Przejdź do treści
Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia ogólnego o ochronie  danych osobowych administrator danych  jest zobowiązany przekazać  określone informacje osobie, której dane przetwarza. Obowiązek ten  Przedsiębiorstwo „HYDROMEL” Sp. z o.o.  realizuje dla poszczególnych  kategorii osób m.in. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na  swojej stronie internetowej, w postaci poniższych plików pdf.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO HYDROMEL SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z RELACJAMI BIZNESOWYMI
 
1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest Przedsiębiorstwo Hydromel
Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, dane kontaktowe: ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Śląskie, e-mail: hydromel@ppupumar.pl, tel.: (+48 32) 735 91 67.
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
 a. jeśli jesteś naszym potencjalnym kontrahentem albo osobą upoważnioną do jego reprezentacji, aby:
 • podejmować działania przed zawarciem umowy na Twoje żądanie,
 • weryfikować zakres Twojego umocowania, jeśli jesteś osobą upoważnioną do reprezentacjipotencjalnego kontrahenta - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO,
 • komunikować się z Tobą (np. udzielać Ci odpowiedzi/przedstawiać oferty) w związku z nawiązaniem relacji biznesowych - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO lub w przypadku danych podanych dobrowolnie na podstawie Twojej zgody,
 • prowadzić działalność marketingowo-handlową - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO lub na podstawie odrębnie wyrażonej przez Ciebie zgody/zgód,
 • monitorować i dokumentować podejmowane wobec Ciebie działania - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO, polegającego na zapewnieniu wewnętrznej rozliczalności i właściwego nadzoru nad procesem komunikacji;
 b. jeśli jesteś naszym kontrahentem albo osobą upoważnioną do jego reprezentacji, aby:
 • zawrzeć i realizować zawartą umowę,
 • weryfikować zakres Twojego umocowania, jeśli jesteś osobą upoważnioną do reprezentacji - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO,
 • wypełniać obowiązki prawne (podatkowo-rachunkowe) ciążące na ADO, związane z zawartą umową, wynikające w szczególności z ustawy o rachunkowości oraz z ustawy o podatku od towarów i usług,
 • dochodzić lub bronić się przed ewentualnymi roszczeniami - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO,
 • prowadzić działalność marketingowo-handlową, w tym przeprowadzać badania na temat produktów i usług ADO - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO lub na podstawie odrębnie wyrażonej przez Ciebie zgody/zgód;
 • oceniać jakość dostarczanych ADO towarów lub świadczonych na rzecz ADO usług w celu realizacji standardów ISO - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO;
 c. jeśli jesteś osobą kontaktową/wyznaczoną do kontaktów biznesowych/pracownikiem kontrahenta, aby:
 • komunikować się z Tobą (np. udzielać Ci odpowiedzi/przedstawiać oferty) w związku z nawiązaniem relacji biznesowych lub utrzymywać bieżący kontakt z Tobą w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO lub w przypadku danych podanych dobrowolnie na podstawie Twojej zgody,
 • dochodzić lub bronić się przed ewentualnymi roszczeniami - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO,
 • prowadzić działalność marketingowo-handlową, w tym przeprowadzać badania na temat produktów i usług ADO - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO lub na podstawie odrębnie wyrażonej przez Ciebie zgody/zgód,
 • monitorować i dokumentować podejmowane przez ADO działania - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO, polegającego na zapewnieniu wewnętrznej rozliczalności i właściwego nadzoru nad procesem komunikacji,
 • potwierdzić posiadane przez Ciebie kwalifikacje w celu zapewnienia zgodności ze standardami ISO - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku zawarcia umowy/prowadzenia korespondencji z Twojej inicjatywy jest niezbędne do realizacji tych celów, a przypadku zawarcia umowy konieczne do wywiązania się z obowiązków prawnych (podatkowych, rachunkowych, archiwizacyjnych) związanych z zawartą umową.
 4. Dane pozyskujemy co do zasady od Ciebie, ale może się zdarzyć, że pozyskamy je z innych źródeł np. od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz albo od innych podmiotów, w tym także spółek z Grupy Kapitałowej PUMAR lub z publicznych rejestrów (w zakresie danych umożliwiających skontaktowanie się z Tobą, Twojego stanowiska i miejsca pracy, posiadanych kwalifikacji i uprawnień, związanych z zainteresowaniem naszą ofertą lub w zakresie danych ujawnionych w publicznych rejestrach).
 5. Twoje dane zostaną przekazane następującym kategoriom podmiotów:
 a. podmiotom, które stale na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność:  PUMAR Sp. z o.o., podmiotom świadczącym usługi ochroniarskie, pocztowe, informatyczne,  dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej,
 b. podmiotom, które sporadycznie wspierają ADO, takim jak: kancelarie prawne,
 c. podmiotom, które wykażą potrzebę dostępu do danych oraz podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 6. Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane, w zależności od celów przetwarzania:
 a. przez okres realizacji umowy, zapewnienia zgodności z ISO, a następnie przez okres wskazany w przepisach prawa lub do upływu terminu przedawnienia roszczeń,
 b. wyniki oceny dostawców przetwarzane będą prze okres 3 lat od dokonania oceny,
 c. w pozostałych przypadkach przez okres prowadzenia komunikacji, a następnie przez okres zapewnienia wewnętrznej rozliczalności i właściwego nadzoru nad podjętymi działaniami. Okres przechowywania danych może ulec skróceniu w wyniku uwzględnienia sprzeciwu lub odwołania zgody. Szczegółowe informacje dotyczące okresów przechowywania danych znajdują się w dokumentach wewnętrznych Spółki.
 7. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.
 8. Przysługuje Ci prawo do:
 a. dostępu do Twoich danych osobowych,
 b. sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
 c. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
 d. przenoszenia danych osobowych (w określonych przypadkach),
 e. wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (zgodę można cofnąć poprzez przesłanie stosownej informacji na adres kontaktowy, o którym mowa w pkt 1),
 f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 g. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację (w określonych przypadkach) lub w celach marketingowych.

PUMAR SP. Z O.O.

ul.Wyzwolenia 14
41-1-3 Siemianowice Śląskie

tel. (+48)32 73 59 101
fax. (+48)32 73 59 114

NIP 62700012915
REGON 003453794
KRS 0000041348

e-mail: pumar@ppupumar.pl
PRZEDSIĘBIORSTWO
HYDROMEL SP. Z O.O.

ul.Wyzwolenia 14,
41-103 Siemianowice Śląskie

tel. (+48) 32 73 59 133
tel. (+48) 32 73 59 167
fax. (+48) 32 73 59 180

NIP 6431000947
REGON 272222391
KRS 0000859795

SKŁAD
GRUPY KAPITAŁOWEJ PUMAR
GRUPA KAPITAŁOWA
PUMAR

ul.Wyzwolenia 14
41-1-3 Siemianowice Śląskie

tel. (+48)32 73 59 101
fax. (+48)32 73 59 114

NIP 62700012915
REGON 003453794
KRS 0000041348

e-mail: pumar@ppupumar.pl
Wróć do spisu treści